Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності Центру спільних дій

Громадської організації «Центр ЮЕЙ» (далі – «Організація») для підвищення якості контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки своєї діяльності оголошує тендер на проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки діяльності організації за період з 01/01/2020 по 31/12/2020 (надалі аудит). Аудит має проводитись відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB, the International Auditing and Assurances Standards Board).

Аудит буде проведений за підтримки «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Аудит повинен проводитись зовнішнім, незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant або еквівалентні сертифікати).

Цілі та завдання аудиту:

 • Перевірка фінансових звітів загального призначення, які складаються зі звіту про фінансовий стан (баланс), звіту про фінансові результати за 2020 рік, та які підготовлені відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, і висловлення думки аудитора щодо того, чи фінансові звіти загального призначення відображають достовірну в усіх матеріальних аспектах фінансову ситуацію Організації станом на 31 грудня 2020 року і її зміну стосовно чистих активів у році, який закінчився, а також чи звіти складені у відповідності до норм українського законодавства та правил ведення бухгалтерського обліку. Фінансова звітність загального призначення має включати приміткидо фінансової звітності.

Беручи до уваги вищезазначене, підсумувати результати перевірки внутрішнього контролю Організації, а також оцінити ризики у сфері контролю та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності.

Вказати, які заходи були вжиті за результатами попереднього аудиту, та чи такі заходи були адекватними для усунення виявлених недоліків.

Навести склад наглядової ради Організації (зазначити ім’я, прізвище).

Провести оцінку для отримання достатнього розуміння контролю внутрішньої структури управління Організації. Провести оцінку управління ризиками, у тому числі оцінити матеріальні внутрішні слабкості структури управління.

Оцінити дотримання організацією національного податкового законодавства та підзаконних нормативних актів. Провести огляд «Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями» на предмет правильності і повноти його складання, своєчасності подання до органів податкової служби, достовірності даних, наведених у звіті.

 • Надати інформацію у формі звітності спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400). Звітність спеціального призначення за 2020 рік має бути підготовлена за касовим методом. 

Звітність спеціального призначення має містити таку інформацію (валюта: гривня):

 • Звіт про рух грошових коштів донорів за проектами, які Організація реалізовувала впродовж 2020 року (баланс на початок періоду, надходження коштів, витрати, баланс на кінець періоду).
 • Примітки до звіту про рух грошових коштів донорів за проектами (див. Додаток 1). Примітки повинні включати інформацію стосовно нижчеперерахованих категорій витрат усієї організації у розрізі джерел фінансування з розбивкою щомісячно за період з 1 січня до 31 грудня 2020 року:
 • Трудовий договір (штатні співробітники): згідно посадових обов’язків, зазначити прізвище, ім'я, посаду, зайнятість (100% чи інше).
 • Нетрудові договори:
 1. Фізичні особи за цивільно-правовими угодами: прізвище, ім'я, вид робіт / послуг, що надавались.
 2. Фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності (приватні підприємці): прізвище, ім'я, вид робіт / послуг / товар, що надавались.
 3. Договори інтелектуальної власності: прізвище, ім'я / назва організації, вид робіт / послуг / товар.
 4. Юридичні особи: назва організації, вид робіт /послуг / товар.
 5. Інші.

Вимоги до аудиторів

Підрядником для проведення аудиту може бути особа, що відповідає таким критеріям:

 • Аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги.
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України.
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати досвід співпраці з організаціями неприбуткового сектору.

Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який (хоча б одна зі опцій):

 • має родинні стосунки з членами органів управління Організації;
 • є членом органів управління або членом Організації;
 • є працівником Організації;
 • є працівником або співвласником підприємств, філії або інших структурних підрозділів Організації;
 • двічі чи більше разів підряд проводив фінансовий аудит діяльності Організації.

Порядок проведення аудиту

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та міжнародними стандартами аудиту.

Організація зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосуються діяльності та фінансової звітності організації, та надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

Виконавчий директор та головний бухгалтер Організації несуть персональну відповідальність за надання аудиторам всієї необхідної інформації, бухгалтерських

записів і зміни до них, комп’ютерних даних тощо, а також за забезпечення всього необхідного, аби незалежні аудитори змогли закінчити увесь обсяг робіт, встановлений цим технічним завданням.

Звіт за результатами аудиту

За результатами аудиторської перевірки аудитор повинен надати такі звіти:

 • Звіт аудитора щодо фінансової звітності загального призначення (2020 рік).
 • Звіт аудитора щодо звітності спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400).
 • Підсумковий лист управлінському персоналу.

Перелік результатів не обмежується визначеним переліком робіт, і аудитор може також висвітлити інші питання. Звіт має містити детальну інформацію стосовно методології аудиту та обсягу проведеної перевірки. Аудитор повинен надати рекомендації для виправлення усіх виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути подані в порядку пріоритетності.

Звіт має містити підпис та посаду відповідального аудитора, назву аудиторської компанії.

Звіт готується українською та англійською мовами, і подається до організації у двох паперових примірниках і цифрових примірниках у форматі PDF.

 Вимоги до участі у тендері

Для участі у тендері зацікавлені організації мають подати такі документи (надсилаються у електронному вигляді на адресу info@centreua.org та копією на vzhelizko@centreua.org з поміткою «Тендер Аудит».

Лист зацікавленості, в якому зазначені назва організації, адреса, контактна інформація (телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи. Лист має бути підписаний та пропечатаний печаткою організації;

Лист повинен містити запевнення незалежності; розуміння обсягу робіт, що повинні бути виконані; цілі аудиту; перелік звітних матеріалів за результатами аудиторської перевірки; методологію та підходи аудиту; план роботи для виконання аудиторської перевірки.

Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії, сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю.

Комерційну пропозицію в гривнях (загальну вартість послуг та вартість послуг погодинно) та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.

Документи, які підтверджують досвід роботи аудиторської компанії з неприбутковими організаціями, досвід аудитів у відповідності до Технічного завдання (включаючи копії сертифікатів, які підтверджують кваліфікацію аудиторів)

Критерії оцінки тендерних пропозицій 

Заявки, які не відповідають вимогам, зазначеним у технічному завданні (Вимоги до участі у тендері), не розглядатимуться.

Тендерні заявки будуть оцінюватись за такою системою критеріїв:

Критерій 1 «Вартість послуг» - максимум 30 балів.

Критерій 2 «Досвід у сфері аудиторських послуг» - максимум 35 балів:

Досвід роботи в галузі аудиту від 5 років – 20 балів.

Наявність досвіду фінансової перевірки діяльності неприбуткових організацій – 15 балів.

Критерій 3 «Кваліфікація аудиторів» - максимум 35 балів.

Розрахунок балів за кожним критерієм буде відбуватись на основі таких коефіцієнтів:

Строки

Подання тендерних заявок за цим технічним завданням – до 17:00 29 січня 2021 року.

Відкриття тендерних заявок та засідання Тендерної комісії – 2 лютого 2021 року.

Передача протоколу засідання Тендерної комісії на затвердження Наглядової ради Організації – 4 лютого 2021 року.

Оголошення остаточного рішення про обрання підрядника на сайті https://centreua.org – 9 лютого 2021 року.

Попередня дата початку проведення аудиту – 15 лютого 2021 року (дата може уточнюватись).

Попередня дата надання звіту – не пізніше 26 лютого 2021 року.


Контактна особа 

Володимир Желізко, фінансовий директор, vzhelizko@centreua.org

З будь-якими питаннями щодо технічного завдання та участі у тендері можна звертатись у письмовій формі до 17:00 29 січня 2021 року.


З технічним завданням ви можете ознайомитись за посиланням: Tender Audit_CUA_11.01.2021.pdf